Pázmány könyvtár: interjú Tahyné Dr. Kovács Ágnessel
a Vox generationum futurarum c. kötet szerkesztőjével

pazmany_konyvtar_tahyne_dr_kovacs_agnes.png

Bándi Gyula a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Doktori Iskolájának vezetője, az EU Környezetjog Jean Monnet professzora, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az Alapvető Jogok Biztosának, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese. A 65. születésnapja alkalmából megjelenő kötetben jelenlegi és volt kollégái, tanítványai köszöntik a Professzor urat, nem egyszer személyes, derűs emlékeiket is megosztva az olvasóval. A szerkesztővel Tahyné Dr. Kovács Ágnessel beszélgettünk.

Hogyan ismerkedett meg Bándi Gyula professzor úrral? Van olyan személyes története, amelyet szívesen megosztana az olvasókkal?

Bándi professzor úr először negyedéves hallgatóként tanított minket, akkor érkezett a Pázmányra a gödöllői egyetemről. Az érdekes előadásai az európai uniós joghoz, egy-egy környezetjogi esethez kapcsolódtak. Egy kisebb csapatot annyira megával ragadott a környezetjog, hogy Professzor úr jóvoltából a negyed és ötödév alatt önköltséggel elvégezhettük a teljes szakjogászi tananyagot is. Ez volt a későbbi Deák Intézet előfutár-képzése. Ugyan az alapdiplomával egyidőben szakjogászi diploma nem volt kiadható, de kárpótolt minket az, hogy lehallgathattuk a teljes környezetjogi szakjogászi tananyagot, ami tényleg nagyon jól felépített és részletes volt. Egy egészen friss szemléletet hallhattunk Professzor úrtól – az ő tanítását pedig gazdagon egészítette ki Dr. Zlinszky János docens úr oktató tevékenysége is, akinek szintén nagyon sokat köszönhetünk.

Hol helyezhető el a Professzor életműve a magyar jogtudomány és a Pázmány életében?

Bándi Gyula professzor úr egész életművére jellemző az az Alaptörvényben is megfogalmazott útmutatás, miszerint: „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.” Professzor úr zöldombudsmani ars poeticá-jában a következőképp fogalmaz: „Az nem lehet senki számára sem kétséges, hogy a jövő nemzedékekért felelősek vagyunk, és az sem, hogy – Ferenc pápától (Áldott légy! enciklika 2015) kölcsönvett szavakkal – ’A valódi emberi haladásnak erkölcsi jellege van, feltételezi az emberi személy tiszteletét, de a természeti világra is oda kell figyelnie...’. És maradva az enciklikánál, mindebben megjelenő biztató üzenet, hogy ’az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében.”Ezek a szavak tükrözik azt a rendkívül gazdag szakmai életutat, amit Professzor úr bejárt. Bándi professzor úr felépített a Pázmányon egy olyan környezetjogi tanszéket, ahol a közös munkába és kutatásba, a sokszínű tananyag kínálat mellett, az igazán érdeklődő hallgatók is örömmel csatlakoznak időről időre.

A kötet a Professzor úr 65. születésnapjára készült. Miképp állt össze a szerzők névsora?

Dr. Szabó István dékán úrtól származik az ünnepi kötet ötlete. Dékán úr, miként Dr. Erdődy János dékánhelyettes úr is, mindvégig mentorálta a könyv előkészítésének folyamatait. Köszönettel tartozom nekik! Köszönettel tartozom minden kedves Szerzőnek is, nem csak azért, mert tanulmányát megírta, időben elküldte, hanem először is azért, mert kivétel nélkül spártai önuralmat gyakorolva igyekeztek tartani az általam kért fél íves terjedelmet annak érdekében, hogy ilyen sokak munkája célt érhessen, és Professzor úrhoz eljuthasson. Másrészt azért is külön köszönettel tartozom, mert rendkívül magas színvonalú és sokszínű tanulmányok készültek. Jónéhány munka méltatja Professzor úr munkásságát, kutatásait, ombudsmani tevékenységét. Más tanulmányok környezetjogi, vagy éppen jogfilozófiai tárgyúak. Néhány munka felidézi a Professzor úrral végzett közös és gyümölcsöző munka eredményeit, mások a jövőbe mutatnak. És végül, de nem utolsó sorban helyet kapott a kötetben – méghozzá az elsőt – egy nagyon személyes írás, amely Klári, Professzor úr felesége és gyermekei tollából származik és Professzor úr szakmai útja mellé teszi a másik nagyon fontos elemet, a családot. Külön köszönet illeti Szakaliné Szeder Andrea kolléganőt, amiért a tördelés fáradalmait türelemmel vállalta és a jelentős terjedelmű kötetet számos egyéb munkája mellett szárnyai alá vette.

2021. július 2-án tartották a könyvbemutatót. Hogyan zajlott az esemény? Hogyan fogadta Bándi Gyula professzor a kötetet és az ünnepséget?

A kötet bemutatója Dr. Szabó István dékán úr hathatós közbenjárásával valósult meg, hiszen az Ünnepeltet az „online-covid” időszak ellenére vagy éppen utána „be kellett csábítani” a Kar épületébe. Dékán úr zsenialitásának köszönhető, hogy Bándi professzor úr semmit sem sejtett és könnyekig meghatódott, meglepődött. Az ünnepségen a Laudatio elhangzása utána Dr. Tóth Tihamér dékánhelyettes úr barátságos szavakkal köszöntötte Bándi professzor urat a tanszék nevében. Az Ünnepelt meglepettsége ellenére, vagy helyesebben: azzal együtt, néhány szóval megköszönte minden kedves Megjelentnek a köszöntést és hosszan dedikált. Baranyi Krisztina kolléganőnknek is köszönettel tartozunk, hogy a Szent II. János Pál pápa dísztermet az ünnepre előkészítette és a szervezésben ugyanúgy hű társam volt, mint ahogy a Tanszéknek is kezdetektől oszlopos tagja, és Bándi professzor úr hathatós segítsége. A Sarlósboldogasszony napi ünnepség sokaknak amiatt is emlékezetes marad, mert egy hosszú és küzdelmes időszak után végre együtt lehetett a Kar közössége, és személyes jelenléttel ünnepelhetett.

Készítette: PPKE Kommunikáció/Hevér Kinga Szilvia
Fotó: Tahyné Dr. Kovács Ágnes

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása